Aktualne pytania Testu Wiedzy Ogólnej do Policji

Test to 40 pytań z bazy pytań udostępnionej przez Policję. Jest testem wyboru, więc łatwo odpowiadać na zasadzie skojarzeń. Każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi z których jedna jest prawidłowa i posiada wagę jednego punktu. Test dotyczy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz działania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Aktualne pytania do testu są dostępne na stronie Policji LINK.

1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed
2 Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi
3 Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany
4 Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
5 Rada Ministrów składa się z
6 Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników – członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez
7 Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to
8 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje
9 Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki
10 Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje
11 Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed
12 Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek
13 Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej
14 Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje
15 Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się
16 Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest
17 Prezes Rady Ministrów wydaje
18 Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi
19 Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do
20 Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać
21 W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem
22 Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną
23 Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez
24 W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa ?
25 W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu
26 Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski
27 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje
28 Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy
29 Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie
30 Radę Gabinetową tworzy
31 Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające
32 Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem
33 Sejm rozpatruje projekt ustawy w
34 Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu
35 Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to
36 Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu
37 Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy
38 Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej
15 posłów tworzą
39 Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza
40 W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane są w
41 Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od
42 Klub parlamentarny tworzy co najmniej
43 Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują
44 Sejm RP składa się
45 Senat RP składa się
46 Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy
47 Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy
48 Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa
49 Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza
50 Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest
51 Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody
52 O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się
53 Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej
54 Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
55 Sejm uchwala
56 Sejm rozpatruje projekt ustawy w
57 Mandat posła można łączyć z funkcją
58 Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje
59 Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przysługuje
60 Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu
61 Wybory Prezydenta RP zarządza
62 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na
63 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu
64 Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył
65 Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić
66 Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed
67 Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego
68 Wybory do Sejmu są
69 Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem
70 Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu
71 Poseł może być członkiem
72 Wybory do Sejmu i Senatu zarządza
73 Sejm uchwala ustawy
74 Organami Sejmu są m.in.
75 W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje
76 Komisję śledczą może powołać
77 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje
78 Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia
79 Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?
80 Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje
81 Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać
82 Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie do
83 Sejm i Senat obradują na
84 Regulamin Sejmu uchwalany jest przez
85 Posiedzenia Sejmu są
86 Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia
87 Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która
88 Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu
89 Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do
90 W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone
91 Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić
92 Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej
93 Ilu sekretarzy wybiera Sejm?
94 Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu
95 Klub poselski tworzy co najmniej
96 Koła poselskie tworzy co najmniej
97 Poseł należeć może tylko do
98 Prezydium Sejmu tworzą
99 Komisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje
100 Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje
101 Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują
102 Kiedy na terytorium RP może być ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny?
103 Postępowanie sądowe jest
104 Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje
105 Sądami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych są sądy
106 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości
107 Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu
108 Dla jakiego obszaru tworzy się sądy rejonowe?
109 Dla jakiego obszaru tworzy się sądy okręgowe?
110 Sądy dzielą się na
111 Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sędziami mają
112 W zakresie orzekania ławnicy podlegają tylko
113 Co do zasady ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do
114 Sędziów sądów powszechnych powołuje
115 Sędzia może być zatrzymany jedynie w sytuacji
116 Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji są
117 Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa
118 Sądami wojskowymi są
119 Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec
120 Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały
121 Prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powołuje
122 Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie
123 Za wykroczenia sędzia odpowiada
124 Biegłych sądowych ustanawia i prowadzi ich listę
125 Ławnikiem może być
126 Prezes sądu rejonowego jest powoływany na okres
127 Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas
128 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje
129 Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę
130 Wymiar Sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują
131 Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje
132 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje
133 Krajowa Rada Sądownictwa składa się z
134 Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa
135 W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi
136 Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na okres
137 Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi
138 Prawo postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie
139 Cechą umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jest
140 Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę
141 Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są
142 Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest
143 O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga
144 Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia
145 Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie ponosi
146 Najwyższa Izba Kontroli podlega
147 Ogłoszenie aktu normatywnego
148 Na czele Prokuratury stoi
149 O zatrzymaniu sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, niezwłocznie powiadamia się
150 Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi
151 Sądami powszechnymi są sądy
152 Sądy powszechne dzielą się na
153 Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył
154 Stosunek służbowy sędziego nawiązuje się
155 Ławnikiem może być wybrany ten, kto nie przekroczył
156 Ławników do sądów okręgowych wybierają
157 Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do
158 Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi
159 Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres
160 Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w
161 Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat
162 Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany
163 Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania, ma prawo między innymi do
164 Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie
165 Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu publicznym może żądać pomocy między innymi od
166 Które z wymienionych zachowań jest przestępstwem?
167 Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien
168 Przejawami demoralizacji nieletnich między innymi są
169 Określenie standardów podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań ministra właściwego do
170 Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada
171 Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?
172 Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest
173 Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje
174 Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa
175 Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest
176 Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje
177 Plany zarządzania kryzysowego tworzy się na poziomie
178 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest
179 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest
180 Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego określa
181 Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest
182 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega
183 Zagraniczny dokument tożsamości
184 Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować wobec
185 Czas zatrzymania osoby liczy się od
186 Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania
187 Zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności legitymowania może być złożone
188 Które z poniższych zdarzeń można uznać za katastrofę naturalną?
189 Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest
190 Podstawowym systemem informatycznym wspierającym działania Policji jest
191 W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności
192 Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest
193 Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowiązany udostępnić komisji bezpieczeństwa i porządku
194 Policjant nie ma prawa do
195 Różnicę pomiędzy aktem terrorystycznym a przestępstwem pospolitym stanowi
196 Działalność Al Kaidy mieści się w nurcie terroryzmu
197 Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, popełniony w celu
198 Do obecnie zidentyfikowanych motywów działań terrorystycznych nie zalicza się motywów
199 Przykładami katastrof naturalnych są
200 Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją
201 Zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
202 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny, jako stany
203 Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na
204 W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w
205 W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać stan wyjątkowy na wniosek
206 Policja jest formacją przeznaczoną do
207 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek
208 Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego w celu przywrócenia porządku publicznego mogą wkroczyć na teren szkoły wyższej bez wezwania przez rektora w czasie
209 Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez
210 Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać wprowadzona w czasie
211 Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego należy do ustawowych zadań
212 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy się przy
213 Zgodę na przedłużenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej wyraża
214 Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje
215 W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające, decyzję o użyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej podejmuje
216 Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez
217 Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra należy do podstawowych zadań
218 Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem
219 Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje
220 W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego spowodowanego działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić
221 Stan klęski żywiołowej znosi się wydając
222 W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej władze Polski są zobowiązane podać to do wiadomości
223 Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania
224 Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową o podwyższonym ryzyku jest
225 Organizator meczu piłki nożnej lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku
226 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio
227 Naczelne organy administracji państwowej powołuje
228 Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa
229 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do
230 Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje
231 Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez
232 Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie
233 Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi
234 W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej
235 Marszałek województwa jest
236 Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się
237 Zaświadczenie powinno być wydane
238 Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są rozstrzygane przez
239 Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj.
240 Pracownik wyłączony z postępowania adminiatracyjnego
241 Organem administracji samorządowej w gminie jest
242 Organ administracji publicznej załatwia sprawę co do jej istoty przez wydanie
243 Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w
244 Wojewoda jest
245 Organy niezespolonej administracji rządowej są to organy administracji podporządkowane
246 Organy administracji niezespolonej w województwie
247 Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym
248 Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa stanowią
249 Urząd gminy jest
250 Organem uchwałodawczym w sołectwie jest
251 W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie
252 Organami gminy są
253 Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest
254 Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad należy do
255 W miastach powyżej 100 000 mieszkańców, organem wykonawczym gminy jest
256 Wójt gminy powołuje swojego zastępcę w drodze
257 Organami powiatu są
258 Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest
259 Powiatowe przepisy porządkowe
260 Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje
261 Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
262 Rada gminy to organ, który
263 Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są
264 Postępowanie administracyjne jest
265 Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest
266 Organem wykonawczym powiatu jest
267 Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest
268 Wojewodę powołuje i odwołuje
269 Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest
270 Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości
271 Na straży praw i wolności obywatelskich zgodnie z Konstytucją RP stoi
272 Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej, określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest
273 Konstytucja RP daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zwoływania Rady Gabinetowej, ratyfikowania umów międzynarodowych
274 Organem wykonawczym gminy jest
275 Wojewoda nie jest organem administracji
276 Decyzją administracyjną jest
277 Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczy
278 Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje
279 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencję
280 Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada
281 Organem naczelnym administracji rządowej nie jest
282 Prezydent RP ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustaw przed
283 Do kompetencji rady gminy nie należy
284 Policja składa się z następujących rodzajów służb
285 Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pełnym wymiarze
286 Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest
287 Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są
288 Komendant wojewódzki Policji jest organem
289 Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie
290 Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości
291 Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przysługuje
292 Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi
293 Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu
294 Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się
295 Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest
296 W postępowaniu administracyjnym występuje zasada
297 W sprawach dotyczących członków wspólnoty samorządowej przeprowadza się
298 Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci
299 Organami samorządu województwa są
300 Ustanowienie statutu województwa należy do właściwości
301 Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości
302 Organem gminy nie jest
303 Odwołanie rady powiatu następuje w drodze
304 Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów są
305 W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż, w ciągu
306 Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień
307 O tym, czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skargą, decyduje
308 Centralnym organem administracji rządowej jest
309 Służby informacyjne organizatora imprezy masowej nie mają prawa do
310 Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest
311 Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest
312 Zgromadzeniem, zgodnie z prawem jest
313 Organizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek powiadomienia organu gminy o terminie zgromadzenia najwcześniej
314 Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które
315 Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., nie jest
  • admin

   Opracowanie jest ważne cały czas. Niektórzy twierdzą, że coś się zmienia, ale to nie prawda, Aktualny spis pytań znajduje się na stronie Policji. Jeżeli chodzi o test ms, to zawiera ok. 300 pytań, z czego część jest zadaniami matematycznymi, testem na inteligencję, sześcianami itp.

   Odpowiedz
 1. Basia

  ja nie kapuje tych sześcianów, czy może mi ktoś pomóc jak to liczyć? mam jeszcze trochę czasu do multiselectu ale chciałabym już sobie potrenować. TWO i sprawnościowy zdane:)

  Odpowiedz
 2. mateusz

  witam. dzisiaj wysłalem pieniadze, prosze o jak najszybsze wysłanie testów ponieważ za tydzien mam egzaminy, z góry dzieki

  Odpowiedz
  • admin

   Produkt zostaje automatycznie wysłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym. Ewentualnie, może
   wpadać do „Spamu”. Proszę kotnaktować się w takich sprawach mailem na adres info (at) test-do-policji.pl

   Odpowiedz
 3. Dawid

  Witam. Prosiłbym o sprecyzowanie co wchodzi w cały pakiet materiałów za 59 zł? Z tego co zrozumiałem to 25 stron z testu wiedzy ogólnej (tutaj mam pytanko: ile tych pytań i odpowiedzi się tam znajduje?) i do tego jest 7 stron przykładowego rozwiązania testu multiselect? bo z czego co wyczytałem to znajdują się tam zadania matematyczne, sześciany itp. Jak to wygląda?:)

  Odpowiedz
  • admin

   Zaoferowałem część multiselektu i TWO w formie pomocy za 59 PLN (nie ma tam zadań matematycznych i innych części ms)
   Resztę materiałów, które posiadam udostępniłem na stronie za darmo – program do treningu sześcianów oraz informacje na temat zadań za darmo..
   http://test-do-policji.pl/szesciany_do_policji/ (program pod windows, lub na stronie jeżeli zainstaluje się wtyczkę unity)
   http://test-do-policji.pl/pytania-multiselect/

   Niestety tak jak na stronie napisałem, nie gwarantuję zdania żadnego z testów – to są kwestie każdej osoby, która się przyłoży, przetrenuje itp. Osobiście zalecam trening i jeżeli chodzi o testy psychologiczne gdzie się coś zaznacza subiektywnie (np. multiselekt) to proponuję odpowiadać wg. swojego uznania (pomagają wykryć wiele ukrytych właściwości człowieka, pozytywnych stron, negatywnych – warto nie wykuwać na pamięć testów psychologicznych tylko się zastanowić nad pytaniami – jak odpowiedziałby Pan i dlaczego akurat tak… to może się okazać pomocne, ale odradzam kucia na pamięć odpowiedzi – można się łatwo zamieszać, odpowiedzieć kilka pytań inaczej i będzie spora różnica wyniku, Lepiej samemu odpowiedzieć)

   Elementy które można na pewno przetrenować do testu dodatkowo to:
   - test matryc ravena
   - test liczenia brakujących kostek (na stronie)
   - podstawy matematyczne

   Jest jeszcze jeden Test w multiselekt, Test matryc Ravena, w Internecie można go znaleźć w wielu miejscach.
   niestety nie mogę go załączyć ani wysłać. Jednakże są strony gdzie można go zdawać (zwykle chcą aby zobaczyć wynik zapłate, dlatego warto znaleźć sobie ten test
   (tu jest wersja darmowa: http://www.avlisad.com.ar/test/index.php)

   Sugeruję też zakupić testy u konkurencji (tylko nie u osób, które uważają się za wyłącznych autorów, przepłaci pan kilka stów, a dostanie stertę niepotrzebnych materiałów). Można znaleźć na niektórych stronach za ok 20-40 pln inne pomoce naukowe dla porównania.

   Osobiście zachęcam też do skorzystania z tego programu do liczenia kostek, zrobiliśmy go przed tygodniem także to jest nowość, a brakuje tego w internecie ogólnie
   http://test-do-policji.pl/szesciany_do_policji/

   Odpowiedz
 4. Katarzyna

  Witam , cala baza pytan nie jest dostepna na stronie policji nigdzie !!!! Jedynie 40 pierwszych czlonow pytan . Nawet linki do stony policji tutaj umieszczony to potwierdza . Wiec czemu ludzie w to wierza ze sa to wlasciwe pytania ??!!

  Odpowiedz
 5. Michal

  Witam ja jestem zainteresowany tymi odpowiedziami do tych pytan TWO co sa na stronce. na jakiej zasadzie moge je otrzymać ?

  Odpowiedz
  • admin

   Po prostu wystarczy wypełnić formularz, skorzystać z płatności online, a testy same przyjdą na email w postaci plików PDF.

   Odpowiedz
 6. Nuka

  Uczymy sie ale bez przeczytania Konstytucji i ustawy o policji nie warto sie uczyć tych pytań Ps opracowania znalazłam w necie za free.

  Odpowiedz
 • (will not be published)